"2" Finnisch Übersetzung

EN

"2" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "2" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "2" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe escalation in violence has claimed over 2 500 lives in less than six months.
Väkivallan laajentuminen on vaatinut yli 2 500 ihmisen hengen kuudessa vuodessa.
EnglishFor more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
Lisätietoja on kohdassa Windows Vista Service Pack 2 (SP2) -päivityksen sisältö.
EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Komissio voi periaatteessa hyväksyä tarkistuksen 2, jossa tämä tehdään selväksi.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Tarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
EnglishMy group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.
Ryhmäni ja minä emme koe, että puhuisimme ensimmäisen ja toisen luokan perheistä.
EnglishIt does not limit the use of the other 2 000 or so chemicals used in cigarettes.
Siinä ei rajoiteta muiden noin 2 000:n savukkeissa käytetyn kemikaalin käyttöä.
EnglishThese concerns are very real and that is why I support the ELDR's Amendment No 2.
Huolenaiheet ovat hyvin todellisia, ja siksi kannatan ELDR-ryhmän tarkistusta 2.
EnglishIt made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
Autoteollisuus lupasi vähentää hiilidioksidipäästöjään, mutta söi sitten sanansa.
EnglishThat would have been dealt with by Amendment No 2 had we reached that amendment.
Se olisi onnistunut tarkistuksen 2 nojalla, mikäli olisimme päässeet siihen asti.
English. - (DE) Mr President, We would like to have a recount of Part 2 of paragraph (1).
. - (DE) Arvoisa puhemies, haluamme, että 2 osan 1 kohta tarkastetaan uudelleen.
EnglishIn this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
Tässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
EnglishLet me now comment on the proposed CO2 regulation that is currently on the table.
Kommentoisin seuraavaksi ehdotettua ja käsittelyssä olevaa hiilidioksidiasetusta.
EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Meidän on myös otettava huomioon CO2:n lisääntymisen seurauksia koskeva skenaario.
EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 2 ja 35 kirjoitusasua koskevin tarkistuksin.
EnglishThe Commission rejects 10 amendments in full: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
Komissio hylkää kymmenen tarkistusta kokonaan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.
EnglishThere are those who say that there are other cheaper ways to reduce CO2 emissions.
Jotkut sanovat, että on halvempia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Interregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
EnglishAre diesel cars not urgently needed to bring about a reduction in CO2 emissions?
Eikö dieselautoja tarvita kiireesti, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä?
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 1 ja 2 vastataan yhteisesti.
EnglishThe Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
Komissio voi hyväksyä osittain tarkistusten 1 ja 2 taustalla olevan periaatteen.

Lerne weitere Wörter

English
  • 2

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Russisch Wörterbuch.