"within" Dänisch Übersetzung

EN

"within" auf Dänisch

EN within
volume_up
{Präposition}

within (auch: during, in, inside, on)
volume_up
i {Prp.}
A variety of strategies are considered within the European Parliament and within the Member States.
I Europa-Parlamentet og i medlemsstaterne eksisterer der flere strategier.
There are concrete agreements within Schengen that as yet have no equivalent within the EU.
Der findes konkrete aftaler inden for Schengen, som endnu ikke modsvares af noget i EU.
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Det er endnu ikke lige så let at handle på det indre marked som i en medlemsstat.
within
volume_up
om {Prp.} ("Om 2 år flytter de")
Could you remind the House of the rule regarding mobile phones within this Chamber?
Vil De venligst minde Parlamentets medlemmer om reglen om mobiltelefoner i mødesalen?
Within this concern, employment is linked to competitiveness.
Og til beskæftigelsen knytter sig bekymringen om konkurrencedygtigheden.
It is appalling that there is no consensus within the Council on this issue.
Det er oprørende, at der ikke er enighed om denne sag i Rådet.
within (auch: at, by, from, in)
volume_up
{Prp.}
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Det er endnu ikke lige så let at handle det indre marked som i en medlemsstat.
The precautionary principle is a political response to the risks within society.
Forsigtighedsprincippet er et politisk svar risikosamfundet.
There is no single market for railway services within the Community.
Der eksisterer ikke et indre marked for jernbanetjenester fællesskabsniveau.
within
That especially applies within agriculture and within infrastructure development.
Det gælder ikke mindst inden for landbruget og inden for udviklingen af infrastrukturen.
In terms of counter-terrorism that expertise does not rest within the EU as such.
Ekspertise inden for bekæmpelse af terrorisme findes ikke inden for EU som sådan.
All the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Alle europæiske skovmyndigheder samarbejder inden for ECE ' s tømmerkommission.

Synonyme (Englisch) für "within":

within
English

Beispielsätze für "within" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere could also be extensions in this area if defined within the IMO framework.
Der er imidlertid to punkter, som Kommissionen finder vanskeligt at acceptere.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Fastsættelsen af beskatningsniveauer falder uden for Fællesskabets bemyndigelse.
EnglishThe issue must therefore be dealt with within and by the appropriate institutions.
Det aktuelle spørgsmål skal således behandles ved og af de relevante instanser.
EnglishThe committee of inquiry has also done a good job within a short space of time.
Selve undersøgelsesudvalget har ligeledes gjort et godt og hurtigt stykke arbejde.
EnglishWe have to be realistic and realise that we must solve the problem from within.
Vi er nødt til at være realistiske og indse, at vi må løse problemet indefra.
EnglishAs you know, social policy falls within the competence of Member States themselves.
Socialpolitikken henhører som bekendt under de enkelte medlemsstaters kompetence.
EnglishAnd, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
Og se nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Denne taler bespotteligt.
EnglishFirstly, the context within which this macroeconomic dialogue is taking place.
For det første den baggrund, hvorpå denne makroøkonomiske dialog finder sted.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det er rent faktisk et meget bredt perspektiv, og det kan bruges til hvad som helst.
EnglishI only say this in order to keep pre-Christmas high spirits within reasonable limits.
Jeg ville blot nævne det, så man ikke kommer til at glæde sig for meget til jul.
EnglishI know that reform within the existing European institutions must take place.
Jeg ved, at der er behov for en reform af de eksisterende europæiske institutioner.
EnglishI would like to exchange further ideas on this issue within the European Parliament.
Herom vil jeg gerne endnu en gang udveksle synspunkter med Europa-Parlamentet.
EnglishOnce the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
Når først der er åbnet mulighed for det, skal vi yde den bedst muligt behandling.
EnglishWe also have concerns about the research element within this particular report.
Ligeledes accepterer vi ikke medtagelsen af atomkraft som en del af Kyoto-strategien.
EnglishBut it seems that within the Caucasus, this does not apply in the case of Chechnya.
Men det lader til, at Tjetjenien ikke skal høre ind under Kaukasus-staterne.
EnglishThe Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
Herald of Free Enterprise sank 22 minutter efter afsejlingen fra Zeebrugge.
EnglishAnything which does not fall within this must be made public via the Minutes.
Alt, hvad der ikke falder ind under disse, skal offentliggøres gennem protokollerne.
EnglishHowever, it is clear that education remains within the competence of the Member States.
Men det er klart, at uddannelse henhører under medlemsstaternes kompetenceområde.
EnglishHe has already been criticised within his own political circles for saying this.
Han er allerede blevet kritiseret af sin egen politiske familie for det.
EnglishFor she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
thi hun sagde ved sig selv: "Dersom jeg blot rører ved hans Klædebon bliver jeg frelst.