"unter anderem" Schwedisch Übersetzung

DE

"unter anderem" auf Schwedisch

DE unter anderem
volume_up
{Adverb}

unter anderem
Wir brauchen auch die vorbeugende Arbeit unter anderem von Freiwilligenorganisationen.
Vi behöver också ett förebyggande arbete av bland annat frivilligorganisationer.
Die finanziellen Folgen wären unter anderem in den Niederlanden gravierend.
Det skulle få långtgående ekonomiska följder i bland annat Nederländerna.
Deshalb haben wir unter anderem über entsprechende Anpassungsfristen diskutiert.
Därför har vi bland annat diskuterat lämpliga anpassningsfrister.

Synonyme (Deutsch) für "unter anderem":

unter anderem
German

Ähnliche Übersetzungen für "unter anderem" auf Schwedisch

unter Adjektiv
Swedish
unter Präposition
Swedish
andere Adjektiv
Swedish
andere Pronomen

Beispielsätze für "unter anderem" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanIch glaube, das hat mehrere Gründe, unter anderem besonders schlechte Traditionen.
Jag tror att detta beror på olika saker, delvis på särskilt dåliga traditioner.
GermanDas gilt unter anderem auch für das Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung.
Det gäller till exempel i fråga om ramprogrammet för forskning och utveckling.
GermanHier denke ich unter anderem an das nukleare Erbe Russlands auf der Halbinsel Kola.
Jag tänker då t.ex. på de f.d. ryska militärbaserna med kärnvapen på Kolahalvön.
GermanLangjähriges Wegschauen unter anderem machte den militärischen Schlag notwendig.
Att man under så många år tittade bort var en av orsakerna till det militära angreppet.
GermanIn den nächsten fünfzehn Jahren sollen unter anderem folgende Ziele erreicht werden:
Dessa mål, som skall nås under de kommande femton åren, inbegriper följande:
GermanSehr gern würde ich es sehen, wenn unter anderem auch der Club Méditerrané nachzieht.
Jag skulle väldigt gärna vilja se bland andra Club Méditerrané följa detta exempel.
GermanDies setzt unter anderem die Benennung von Kontaktpunkte in den Mitgliedsländern voraus.
Systemet innebär bl.a. att kontaktpunkter mellan medlemsländer skall inrättas.
GermanDas kann unter anderem mit dem Abweisen lärmintensiver Flugzeuge erreicht werden.
Att hålla bullriga flygplan borta är ett medel för att uppnå det målet.
GermanAnfangs wurde unter anderem behauptet, sie sei negativ für die Umwelt.
En av de saker som från början sades om åtgärden var att den skulle skada miljön.
GermanZur Vorbereitung dieser Arbeit habe ich unter anderem die Methode der Anhörung angewandt.
En av de metoder som jag använde för att förbereda detta betänkande var att lyssna.
GermanZu erkennen ist das unter anderem daran, wie wir finnischen Abgeordneten kontaktiert wurden.
Det har synts på exempelvis det sätt som vi finska ledamöter har kontaktats på.
GermanDamals waren unter anderem Finnland und Schweden keine Mitglieder der Europäischen Union.
Då var bland andra Finland och Sverige inte medlemmar i Europeiska unionen.
GermanUnter anderem sollten Sie dem Schutz des geistigen Eigentums Aufmerksamkeit widmen.
Skyddet av immaterialrätt borde vara något som ni intresserar er för.
GermanDies wirkt sich unter anderem besonders nachteilig auf die abgelegenen Teile des Landes aus.
En av effekterna av detta är särskilt menligt för de yttre delarna av landet.
GermanBesonders hinweisen muss ich jedoch unter anderem auf folgende Punkte:
Jag måste emellertid framhålla att man i resolutionen vid sidan av andra aspekter även
GermanDabei handelt es sich unter anderem um Ausnahmemöglichkeiten aus Gründen der Religion.
Det rör sig bl.a. om möjligheterna till undantag i fråga om religion.
GermanDas ist die Initiative von – unter anderem – Herrn Siim Kallas.
En av de personer som inledde detta initiativ var kommissionsledamot Siim Kallas.
GermanDie Bildung von Konsortien muss gefördert werden, um unter anderem die Kosten gering zu halten.
Bildandet av konsortier måste främjas, delvis för att hålla kostnaderna nere.
GermanZweitens sollten wir die Legenden beseitigen, unter anderem auch die von Herrn Fava.
För det andra skall vi skingra myterna, däribland dem som Giovanni Claudio Fava hänvisade till.
GermanEinige Redner - unter anderem Frau Ayuso - bemerkten, dass heute ein historischer Tag sei.
Vissa talare - Ayuso bland andra - har sagt att denna dag är historisk.