DE Auseinandersetzungen
volume_up
{Feminin Plural}

Auseinandersetzungen
In der deutschen Fassung heißt es: " Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und koptischen Sekten ".
I den tyska versionen heter det: " Strider mellan muslimska och koptiska sekter ".
Jedes Mal hatten wir auf diesem Schlachtfeld die stärksten Auseinandersetzungen mit dem Rat um den Haushalt.
Varje gång har vi stora strider med rådet om budgeten på det här slagfältet.
Wie können wir an Erweiterung denken, wenn schon auf dem jetzigen Gebiet der EU Auseinandersetzungen entgegen den Spielregeln des Binnenmarktes geführt werden?
Hur kan vi tänka på utvidgning om man fortfarande inom EU: s nuvarande område slåss på ett sätt som strider mot den inre marknadens spelregler?
Auseinandersetzungen
Es gibt ernste Auseinandersetzungen darüber, ob man noch weiter gehen sollte.
Det finns ett allvarligt argument om man skall gå vidare eller inte.
Auseinandersetzungen
Ethnische und religiöse Auseinandersetzungen sind inzwischen überall im Lande an der Tagesordnung.
Etniska och religiösa tvister är vardagshändelser överallt i landet.
Es könnte sein, daß es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, daß dies zu Schwierigkeiten führt.
Det skulle kunna vara så att det uppstår juridiska tvister, att det leder till svårigheter.
Diese Auseinandersetzungen spitzen sich immer mehr zu, und sie nehmen den Charakter eines Handelskrieges an.
Dessa tvister tillspetsas alltmer, och de börjar anta karaktären av ett handelskrig.
Auseinandersetzungen
Es wäre absurd zu glauben, in einer Demokratie würde so etwas ohne Auseinandersetzungen abgehen.
Det vore absurt att tro att dessa frågor kan lösas utan gräl i en demokrati.
Es hat sich gezeigt, dass es falsch ist, die Verfassung für innenpolitische Auseinandersetzungen zu instrumentalisieren.
Det har blivit uppenbart att det är ett misstag att utnyttja konstitutionen i inhemska politiska gräl.
Auseinandersetzungen
Wir hatten unsere Auseinandersetzungen - sogar noch heute -, allerdings nicht darüber.
Vi har förvisso haft våra dispyter - vi har haft några i dag - men inte i fråga om detta.
Wir haben ja nicht nur die Auseinandersetzungen mit Frankreich, sondern auch mit Deutschland!
Vi har ju inte bara dispyter med Frankrike, utan också med Tyskland!
Nach den Bananen ist das Hormonfleisch der zweite Grund großer Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU.
Vid sidan av bananerna är hormonkött den andra anledningen till stora dispyter mellan USA och EU.

Beispielsätze für "Auseinandersetzungen" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDenken Sie an die ethnischen Auseinandersetzungen im Vereinigten Königreich.
Glöm inte konflikterna mellan de olika etniska grupperna i Förenade kungariket.
GermanSchwere bewaffnete Auseinandersetzungen haben bereits Tausende von Opfern gefordert.
Sammanstötningar mellan tungt beväpnade har redan gett upphov till tusentals offer.
GermanÜber diese Fragen werden interne Auseinandersetzungen in den einzelnen Ländern entfacht.
När det gäller dessa frågor kommer det att bli strid inom de enskilda länderna.
GermanAuch wir friedlichen Demonstranten müssen aus diesen Auseinandersetzungen etwas lernen.
Vi som vill kunna demonstrera fredligt måste också lära oss av dessa våldsyttringar.
GermanWir hatten in den letzten Wochen lebhafte Diskussionen und lebhafte Auseinandersetzungen.
Vi har haft livliga diskussioner och stora motsättningar under de senaste veckorna.
GermanDer zweite Absatz hat für die meisten Auseinandersetzungen gesorgt und lautet wie folgt:
Den andra punkten, som har orsakat mest meningsskiljaktigheter, lyder på följande sätt:
GermanDie Patentierung des Brustkrebsgens BRAC1 hat zu Auseinandersetzungen geführt.
Patentskyddet av bröstcancergenen BRAC1 har blivit kontroversiell.
GermanWieder einmal haben sich die politischen Auseinandersetzungen von ihrer grausamsten Seite gezeigt.
Återigen visar den politiska konfrontationen upp sina mest fruktansvärda sidor.
GermanWir durchlitten Jahrhunderte kriegerischer Auseinandersetzungen, mehrfach Zerstörung und Ruin.
Vi drabbades av århundraden av krig, ofta med förstörelse och undergång som resultat.
GermanDie seltenen Kontakte zwischen Serben und Albanern führen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
De få kontakterna mellan serber och albaner leder till våldsamma konflikter.
GermanDamals kamen 30 unschuldige Zivilisten bei Auseinandersetzungen mit den Streitkräften ums Leben.
Den heter så eftersom 30 oskyldiga civila dödades av säkerhetsstyrkorna.
GermanDaran ändern auch die derzeitigen gewalttätigen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden nichts.
Det förändras inte av de våldsamma konflikter som pågår på europeisk mark.
GermanSeit Sommer vergangenen Jahres ist jedoch die letztgenannte Maßnahme Gegenstand von Auseinandersetzungen.
Sedan sommaren förra året har emellertid den sistnämnda åtgärden varit omtvistad.
GermanBei den jahrelangen Auseinandersetzungen ist ein Drittel der Bevölkerung getötet worden.
Under årens lopp har en tredjedel av befolkningen mist livet.
GermanDer Rat hat diesen Forderungen - allerdings nach langwierigen Auseinandersetzungen - zugestimmt.
Rådet har godkänt dessa krav - förvisso efter utdragna diskussioner.
GermanDurch die Genehmigung von GVO wird es zu Auseinandersetzungen zwischen Landwirten kommen.
Det kommer att skapa konflikter bland jordbrukarna om man tillåter genetiskt modifierade organismer.
GermanDie gegenwärtigen Auseinandersetzungen haben uns die Illusionen genommen.
De pågående bråken gör att vi känner oss desillusionerade.
GermanJetzt stehen wir erneut vor einer Phase von Entwicklungen und kriegerischen Auseinandersetzungen im Kaukasus.
Nu står vi återigen inför en ny utveckling och militära kraftmätningar i Kaukasus.
GermanSie wissen, daß wir beim Saatgutverkehrsgesetz noch Auseinandersetzungen haben.
Ni vet att vi angående lagen om saluföring av certifikatutsäde. fortfarande har kontroversiella uppfattningar.
GermanBei den Auseinandersetzungen der Jukun und Tiv geht es um Land und um alte Rivalitäten, nicht um Religion.
Jukun- och tiv-konflikterna handlar om land och urgamla rivaliteter, inte om religion.