DE entwickeln
volume_up
[entwickelnd|entwickelt] {Verb}

1. Photographie

entwickeln
volume_up
wywołać {perf.Vb.}
Aufgrund der Diffusion von Botulinum Neurotoxin Typ A in den M. obliquus inferior kann sich eine Diplopie entwickeln.
Przenikanie toksyny botulinowej do mięśnia skośnego dolnego może wywołać podwójne widzenie.
Wywołać kolory.
Dagegen entwickelten 85 von mehr als 8 000 mit einem Placebo geimpften Frauen Läsionen, die durch diese beiden HPV-Typen ausgelöst wurden.
Natomiast zmiany wywołane tymi dwoma typami HPV wystąpiły u 85 spośród ponad 8 000 kobiet, które otrzymały szczepionkę placebo.

2. Allgemein

Also, man kann Afrika nicht entwickeln wenn man den informellen und den traditionellen Sektor ignoriert.
OK, nie można rozwijać Afryki ignorując sektory nieformalny i tradycyjny.
Statt sich zu entwickeln - was wir in den 60ern alle gehofft hatten - wurden die Dinge schlechter.
Zamiast rozwijać się, na co wszyscy mieli nadzieję w latach 60., wszystko zaczęło się pogarszać.
Diese gezielten Übungen helfen Kindern auch dabei Aufmerksamkeits- und Konzentrations-Fähigkeiten zu entwickeln.
Ćwiczenia z celem pomagają dzieciom również rozwijać zdolność skupienia uwagi i koncentracji.
entwickeln (auch: abwickeln, erreichen, entfalten, abspulen)
volume_up
rozwinąć {perf.Vb.}
da sich während der Behandlung mit Somatropin eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln
Podczas leczenia somatropiną może rozwinąć się niedoczynność tarczycy (zaburzenie
Personen mit Hämophilie B können Antikörper (Hemkörpern) gegenüber Faktor IX entwickeln.
U osób cierpiących na hemofilię B mogą rozwinąć się przeciwciała (inhibitory) przeciwko czynnikowi IX.
Wie können wir kochen um diese Sprache zu entwickeln?
W jaki sposób gotować żeby rozwinąć ten język?
entwickeln (auch: ableiten)
volume_up
wyprowadzić {Vb.} (wnioskować)
entwickeln (auch: ableiten)
volume_up
wyprowadzać {imperf. Vb.} (wnioskować)

Beispielsätze für "entwickeln" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanWenn Sie Symptome entwickeln, die auf eine Schädigung der Leber hinweisen, wie
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:
GermanAVONEX ist bei Patienten, die eine progrediente Form der MS entwickeln, abzusetzen.
Produkt AVONEX należy odstawić u pacjentów, u których rozwinie się postępujące SR.
Germanwenn Sie Symptome entwickeln, die mit einer verminderten Anzahl an Blutplättchen
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub subiektywne związane ze
GermanFalls sich Antikörper entwickeln, ist die Wirksamkeit von Advate nicht gewährleistet.
Jeżeli przeciwciała się rozwiną, preparat Advate nie będzie skutecznie działał.
GermanPersonen, die Halocur häufiger handhaben, können Hautallergien entwickeln.
U osób, które często mają kontakt z preparatem Halocur, może wystąpić uczulenie.
GermanSelten können sich Hemmkörper nach mehr als 100 Expositionstagen entwickeln.
Rzadziej do wytworzenia inhibitorów dochodzi w ciągu pierwszych 100 dni ekspozycji.
Germanwenn Sie während der Behandlung Symptome entwickeln, die mit Anämie einhergehen (eine
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niedokrwistości (zmniejszenie liczby
GermanPatienten mit Niereninsuffizienz können eine Hypokalzämie oder Hyperkalzämie entwickeln.
U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić hipokalcemia lub hiperkalcemia.
GermanDie meisten Hautreaktionen entwickeln sich innerhalb der ersten drei Behandlungswochen.
Większość reakcji skórnych występuje w czasie pierwszych trzech tygodni leczenia.
GermanUnd wir begannen damit, Software zu entwickeln, die die Daten so verknüpfen konnte.
Zaczęliśmy pisać oprogramowanie, które mogłoby połączyć dane w ten sposób.
GermanElf EU-Länder entwickeln derzeit ein gemeinsames System für eine Transaktionssteuer.
Jedenaście krajów UE opracowuje obecnie wspólny system dla takiego podatku.
Germanwenn Sie Symptome einer Erkältung oder einer anderen Atemwegsinfektion entwickeln (wie
w przypadku zaobserwowania objawów przeziębienia lub innego zakażenia układu
GermanIrgendwann werden wir größer und entwickeln uns auf dem Makro-Evolutionslevel.
Po jakimś czasie zrobimy się więksi i dojdziemy do skali makro-ewolucji.
GermanDabei geht es im Grunde darum, einen Plan B für die Stadt zu entwickeln.
Innym kierunkiem działań grup jest plan obniżenia zapotrzebowania na energię.
GermanMit diesem Drucker, den wir jetzt entwickeln, können wir direkt auf den Patienten drucken.
Ta, nad którą teraz pracujemy ma być tą, która drukuje na organizmie pacjenta.
GermanWir müssen die bestmöglichen mathematischen Modelle entwickeln, die stimmigsten Modelle.
Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.
GermanEntwickeln Sie neue oder sich verschlechternde Symptome einer Herzinsuffizienz (z.
objawów niewydolności serca lub nasilenia istniejących objawów (np. duszność lub obrzęki po
GermanPatienten, die Fieber entwickeln, sollten unverzüglich einen Arzt konsultieren.
Pacjenci, u których pojawiła się gorączka, powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
GermanPatienten, die Anzeichen oder Symptome einer möglichen Überempfindlichkeit entwickeln,
pacjent, u którego wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, prawdopodobnie związane
GermanEiner von drei Menschen in diesem Raum wird im Verlauf ihres Lebens einen Krebs entwickeln.
Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.