"nødig" Englisch Übersetzung

DA

"nødig" auf Englisch

DA nødig
volume_up
{Adjektiv}

nødig

Beispielsätze für "nødig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DanishJeg vil meget nødig skabe forvirring hos kolleger om, hvornår afstemningen finder sted.
I would not like colleagues to be under any illusions of when this will take place.
DanishMen Ypperstepræsten sønderrev sine Klæder og sagde: "Hvad have vi længere Vidner nødig?
Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?
DanishMen Jesus sagde til dem: "De have ikke nødig at gå bort; giver I dem at spise!
But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat!
DanishJeg har hørt, at de konservative nødig vil støtte dette, men det håber jeg ikke er sandt.
I am told the Conservatives are reluctant to support this, but I hope it is not true.
DanishJeg vil meget nødig angribes af fru Roth-Behrendt, for jeg respekterer hende meget højt.
I would never want to be attacked by Mrs Roth-Behrendt, because I respect her very much.
DanishJeg vil nødig igen se mennesker blive begravet i mit land, ligegyldig hvad side de kommer fra.
I do not want to see any more people buried in my country on either side.
DanishUd fra min egen erfaring vil jeg meget nødig undvære disse fordele.
From my own heartfelt experience, I would certainly not want to see these benefits ruined.
DanishThi endog i Thessalonika sendte I mig både een og to Gange hvad jeg havde nødig.
Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
DanishNår man tænker på det magre resultat, vil jeg nødig tænke på, hvordan et mislykket topmøde ser ud.
Considering the meagre results, one might wonder what an unsuccessful summit looks like.
DanishJeg vil tage ordet ganske kort, da jeg meget nødig vil skuffe hr.
I will speak very briefly, as I would hate to disappoint Mr Spencer.
Danishthi I have Udholdenhed nødig for at I når I have gjort Guds Villie kunne opnå Forjættelsen.
For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
Danishog fordi han ikke havde nødig at nogen skulde vidne om Mennesket; thi han vidste selv hvad der var i Mennesket.
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.
DanishDet kan vi desværre ikke tillade, og jeg vil nødig tvinges til at beordre tilhørerpladserne ryddet.
I am afraid that is not allowed, and I would not wish to have to ask for the galleries to be cleared.
DanishFru formand, jeg vil nødig have, at Parlamentets medlemmer tror, at jeg ikke har nogen humoristisk sans.
Madam President, I would not want Members of this House to think that I do not have a sense of humour.
DanishVi vil nødig samle Kommissionen og finde ud af, at der er uoverensstemmelser blandt dens medlemmer.
What we do not want is to line up the Commission head to toe and find out that all that is left is inconsistency.
DanishHeller ikke borgerne har nødig at frygte noget.
Nor should the people of Europe have any reason to be afraid.
DanishThi efter alt dette søge Hedningerne i Verden; men eders Fader ved at I have disse Ting nødig.
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.
DanishDa jeg nødig vil gøre brug af mine repressive midler, beder jeg Dem om at udvise selvdisciplin.
Since I have no desire to use my repressive powers, I would ask you to administer yourselves in a disciplined fashion.
DanishMen de sagde: "Hvad have vi længere Vidnesbyrd nødig?
And they said, What need we any further witness?
DanishDet er nogle idéer, som vi nødig ville undvære.
Those are a few ideas that we are not keen to abandon.