"kraftig" Englisch Übersetzung

DA

"kraftig" auf Englisch

DA

kraftig {Adjektiv}

volume_up
Vi fordømmer dette og anmoder regeringerne om kraftig handling.
We condemn this emphatically and call on governments to take vigorous action.
Det må også blive mødt af kraftige protester fra Europa-Parlamentet!
It must also meet with vigorous protest in the European Parliament.
Men der er altid, når Europa iværksætter kraftige indgreb mod kriminalitet, en risiko for overdrivelser.
But so long as Europe takes vigorous measures against criminality there is a risk of excesses.
kraftig (auch: heftig, voldsom, bidsk)
Kommissionens forslag vil nemlig medføre en kraftig udvidelse af adgangsrettighederne med en øget konkurrence til følge.
This Commission draft amendment in fact provides for a considerable increase in rights of access, resulting in fiercer competition.
Vi vil afvente, hvad det bliver til, men jeg håber, at det bliver bedre, ellers vil vi kritisere det kraftigt ved afslutningen.
We shall wait and see, but I hope things improve, otherwise we shall have some fierce criticisms to make afterwards.
kraftig (auch: stærk)
I betænkningen foreslås et fælles lønniveau, som for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet vil medføre en kraftig lønforhøjelse.
The report contains a proposal to fix a common salary which, for Swedish MEPs, would mean a hefty pay rise.
Kraftig støjreduktion kan ikke kun tilvejebringes ved at gøre støjvenlige dæk til europæisk standard, men også ved at bruge støjvenlig asfalt.
A hefty noise reduction cannot only be achieved by including noise-reducing tyres in a European standard, but also by using noise-reducing asphalt.
Derfor håber jeg, at der både i Albanien og i Kosovo vil blive grebet kraftigt ind.
So I trust that forceful action will be taken both on Albania and Kosovo.
EU skal efter vores opfattelse kraftigt fremme denne holdning.
We believe that the EU will have to be quite forceful in fostering this approach.
Vi skal støtte ham, så Europa-Parlamentet kan udsende et kraftigt signal om dette væsentlige emne.
We must support him so that the European Parliament might express a forceful opinion on this crucial issue.

Beispielsätze für "kraftig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DanishPå dette område, hr. formand, må der foretages en kraftig revision af hvidbogen.
In this connection, Mr President, the white paper must be considerably amended.
DanishDer er et område, hvor vi ikke for første gang står over for kraftig modstand.
There is one area where we are not for the first time facing sustained opposition.
DanishDet betragter jeg som en uforholdsmæssig kraftig foranstaltning i forhold til målet.
I consider that to be a disproportionate action for what we are trying to achieve.
DanishAlt andet ville være en skandale og give anledning til en kraftig politisk reaktion.
Anything less would be a scandal and would create a strong political reaction.
DanishDesuden er der sket en kraftig stramning af bestemmelserne om kontrol med eksportstøtte.
The regulations covering export subsidies have also been considerably tightened.
DanishJeg opfatter dette budskab som en meget kraftig opmuntring, og det takker jeg Dem for.
I take this message as a very strong sign of encouragement and thank you for that.
DanishHvis der havde været en kraftig vind, kunne tusindvis af mennesker være blevet forgiftet.
If there had been a powerful wind, thousands of people could have been poisoned.
DanishI den anledning fandt der en kraftig meningsudveksling sted om situationen.
We have done this and will continue to do so in the context of the meetings we have.
DanishMed hensyn til mediepolitikken er der meget kraftig kritik af Kommissionen.
The Commission has come under very strong criticism with regard to its media policy.
DanishJeg fik kraftig opbakning til tanken, og jeg kunne nævne nogle af virksomhederne.
I got great support for the idea and I could name some of the companies.
DanishBruges de ekstra takster, som er indført på kraftig opfordring af Parlamentet?
Are the extra tariffs used, which have been introduced at the insistence of Parliament?
DanishDerimod får mange af os en kraftig lønforhøjelse, hvilket er helt umotiveret.
However, many of us would receive a large pay rise, which would be totally unjustified.
DanishDet skal siges, at vores medborgere fornemmer en kraftig olielugt i denne sag.
It must be said that our fellow citizens can detect a strong smell of oil in this matter.
DanishHvordan skal dette mål kunne nås uden en kraftig europæisk satsning på bioteknologien?
How will this aim be achieved without a strong European commitment to biotechnologies?
DanishOversvømmelser forekommer ofte i mit land, men de skyldes kraftig regn.
Floods in my country are commonplace, but they are caused by heavy rainfall.
DanishDerimod får mange af os en kraftig lønforhøjelse, som er helt umotiveret.
However, many of us would receive a large pay rise, which would be totally unjustified.
DanishDer er ikke andre steder foranstaltninger under forberedelse med en så kraftig virkning.
There are no equally effective measures on the drawing-board anywhere else at present.
DanishFor mit land betyder 1 % af bruttonationalproduktet om året en for kraftig anstrengelse.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
DanishLige siden starten har direktivet været genstand for åbenlys og kraftig kritik.
If we vote for them, we will destroy the essence of this proposal.
DanishOp gennem 1990 ' erne har en kraftig tilbagegang i indbetalingerne ramt sygekasserne hårdt.
During the 1990s, a sharp fall in contributions has penalised health funds.