Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin