Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

Szerző vezetékneve, szerző nevének kezdőbetűi (kiadás éve): Könyv címe Kiadás helye: kiadó neve
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
Szerző vezetékneve, Szerző keresztneve. Könyv címe. Kiadás helye: kiadó neve, kiadás éve
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
Szerző vezetékneve és nevének monogramja. Könyv címe. Kiadás száma [ha nem az első] Kiadás helye: kiadó neve; kiadás éve.
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin