Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

นามสกุลของผู้เขียน, อักษรตัวแรกของผู้เขียน. (ปีที่ตีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่ีที่ตีพิมพ์:ชื่อของสำนักพิมพ์.
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
นามสกุลของผู้เขียน, ชื่อของผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของสำนักพิมพ์, ปีที่ตีพิมพ์.
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
ตัวอักษรเริ่มต้นและนามสกุลของผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. # ed.[ถ้าไม่ใช่ที่ 1] สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของผู้ตีพิมพ์; ปีที่ตีพิมพ์
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin