Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Zitieren

Zitieren - Wissenschaftliches Zitieren

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Harvard-Methode: Sehr gebräuchliche Methode des Zitierens für viele Arten von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zugleich Standard-Methode in Großbritannien
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
MLA-Stil: Sehr gebräuchlich in den USA und Kanada für Veröffentlichungen in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Vancouver-System: Gebräuchlich für Veröffentlichungen in den Bereichen Physik, Naturwissenschaften und Medizin