Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

...'den görülebileceği üzere ...
A partir de... se puede observar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como se puede ver en...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Los datos parecen sugerir que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Sayılar gösteriyor ki ...
La figuras revelan que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Varios resultados relevantes fueron...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... fue asociado positivamente con...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Tahmin edildiği üzere ...
Como se predijo...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

İstatistikler gösteriyor ki ...
Las estadísticas muestran que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiklere göre ...
Según las estadísticas,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista estadístico...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen