Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen