Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

To může být vidět z..., že...
Uit ... blijkt dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak je možno vidět z..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zdá se, že údaje naznačují...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Čísla ukazují, že...
De cijfers onthullen dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z údajů je zřejmé, že...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Výsledky této studie ukazují, že...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...pozitivně koreloval(a) s...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak se dalo předpokládat,...
Zoals voorspeld, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Dané statistiky ukazují, že...
De statistieken tonen aan dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Podle daných statistických údajů...
Volgens de statistieken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisticky řečeno...
Statistisch gezien ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen