Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen