Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen