Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากที่เคยเห็นจาก...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Các dữ liệu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Đáng chú ý là...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... tỉ lệ thuận với...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
อย่างที่ทำนายไว้...
Như dự đoán,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Số liệu chỉ ra rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ตามสถิติ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
พูดอย่างสถิติ
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen