Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

A partir de... se puede observar que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Como se puede ver en...
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Los datos parecen sugerir que...
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La figuras revelan que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Con base en las figuras se puede notar que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Varios resultados relevantes fueron...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Los resultados del presente estudio demuestran que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... fue asociado positivamente con...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Como se predijo...
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Las estadísticas muestran que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Según las estadísticas,...
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Desde el punto de vista estadístico...
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen