Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen