Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen