Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen