Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Это можно предположить, исходя из того, что...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Как можно заметить, исходя из..., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Các dữ liệu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Цифровые данные обнаруживают, что...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Đáng chú ý là...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... хорошо сочеталось с ...
... tỉ lệ thuận với...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Как мы и предполагали...
Như dự đoán,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Статистика показывает, что...
Số liệu chỉ ra rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Согласно статистике...
Theo như số liệu cho thấy,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Статистиически...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen