Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen