Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen