Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Beschreibung der Ausgangsdaten
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Beschreibung der Ausgangsdaten
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen