Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak można zauważyć na... , ...
Amint látható ....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane te zdają się sugerować, że...
Az adatok alapján ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane wykazują, że...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z danych wynika, że...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kilka godnych uwagi wyników...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...był dodatnio skorelowany z...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ahogy várható volt ....
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statystyki pokazują, że...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Według statystyk...
A statisztikák szerint ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisztikai szempontból ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen