Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Według statystyk...
Согласно статистике...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen