Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Din faptul că...reiese...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak można zauważyć na... , ...
După cum putem observa din...,....
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane te zdają się sugerować, że...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane wykazują, że...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z danych wynika, że...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kilka godnych uwagi wyników...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...był dodatnio skorelowany z...
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak przewidywałem/przewidziałem...
După cum am anticipat,...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statystyki pokazują, że...
Statisticile demonstrează faptul că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Według statystyk...
Conform statisticilor...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statystycznie rzecz biorąc...
Din punct de vedere statistic...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen