Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Patrząc na ... można zauważyć, że...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak można zauważyć na... , ...
...에서 보다시피, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane te zdają się sugerować, że...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane wykazują, że...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z danych wynika, że...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kilka godnych uwagi wyników...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...był dodatnio skorelowany z...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak przewidywałem/przewidziałem...
예상 했던 데로, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statystyki pokazują, że...
통계자료에 따르면...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Według statystyk...
통계에 의하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statystycznie rzecz biorąc...
통계적으로 말하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen