Italienisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen