Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen