Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen