Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen