Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen