Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen