Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Statistik

Statistik - Empirische Daten

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschreibung von besonders wichtigen Ausgangsdaten
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschreibung der Ausgangsdaten

Statistik - Vorstellung

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Ausführlichere Beschreibung von Daten und bedeutsamen Trends in einem bestimmten Zeitraum
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datenmengen
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Ausführlichere Beschreibung der Daten und Bestätigung der ursprünglichen Prognosen
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergleich der eigenen Ergebnissen mit den Resultaten von anderen Personen
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Feststellung, dass die eigenen Ergebnisse mit den Resultaten von anderen Personen übereinstimmen

Statistik - Schlussfolgerung

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Weiterentwicklung der eigenen Ideen und Ableitung von allgemein gültigen Aussagen aus den statistischen Ergebnissen