Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Zusammenfassung einer Arbeit
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
La antaŭa diskuto provis...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Tóm lại...
Por resumi…
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Tóm lại...
En resumo,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Về tổng thể...
Entute...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Nhìn chung...
Ĝenerale...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Ni povas vidi, ke...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
... có thể giúp chứng tỏ...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Nhìn nhận một cách khách quan...
Entute...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Klares Fazit
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit