Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Zusammenfassung einer Arbeit
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Tóm lại...
To sum up…
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Tóm lại...
In summary, …
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Về tổng thể...
All in all…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Nhìn chung...
By and large…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Klares Fazit
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Erklärung der Ziele einer Arbeit