Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Celkem vzato...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Zároveň...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit