Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Zusammenfassung einer Arbeit
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La antaŭa diskuto provis...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Abych to shrnul(a),...
Por resumi…
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Souhrnně lze říci,...
En resumo,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Celkem vzato...
Entute...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Celkem vzato...
Ĝenerale...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nás vede k závěru, že...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vidíme tedy, že...
Ni povas vidi, ke...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Pochopení... může pomoci odhalit...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Zároveň...
Entute...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Klares Fazit
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit