Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Мы начали доклад с того, что...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Zusammenfassung einer Arbeit
Последующее обсуждение было попыткой...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Гипотезы были проверены на практике путем...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Подводя итог...
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Подводя итог...
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
В целом...
Về tổng thể...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
В общем...
Nhìn chung...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... позволяет нам сделать вывод, что...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Таким образом мы видим, что...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Все это указывает на то, что...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... có thể giúp chứng tỏ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
В балансе...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Klares Fazit
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Erklärung der Ziele einer Arbeit