Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Este trabalho começou apontando...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Zusammenfassung einer Arbeit
A prévia discussão buscou...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Resumindo, ...
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Em suma, ...
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Em síntese, ...
Về tổng thể...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
De modo geral, ...
Nhìn chung...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...nos leva à conclusão de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Pode-se ver então que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Recapitulando, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Klares Fazit
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Erklärung der Ziele einer Arbeit