Italienisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Zusammenfassung einer Arbeit
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
W sumie...
Complessivamente...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ogólnie...
In generale...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Klares Fazit
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit