Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Összefoglalva, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
Összefoglalva ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Összességében ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
Egészében véve ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Láthatjuk, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
Összevetve...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Erklärung der Ziele einer Arbeit