Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Εν συντομία,...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit