Vietnamesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
Tóm lại...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
Về tổng thể...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
Nhìn chung...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
... có thể giúp chứng tỏ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Nhìn nhận một cách khách quan...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Erklärung der Ziele einer Arbeit