Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Zároveň...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit