Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit