Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit