Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
总之,...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
权衡一下,...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit